Anonim Ürünler
Âşık Edebiyatı
Belgeler-Ödüller
Biyografik Yazılar
Destan
Dinî-Tasavvufî Edebiyat
Doğan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoğraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tanıtım Yazıları
Kitaplara Sunuş Yazıları
Türkü
Yakınları
 

ÂŞIK MURAT BOYDAŞ
Âşık Murat Boydaş'ın tanıtımı...

ÂŞIK NİHANΒNİN ÂŞIKLIK GELENEĞİ İÇİNDEKİ YERİ
......

ÂŞIK PÜRYANΒNİN KARŞILAŞMALARI
Geleneğin önemli yönünü ihtiva eden karşılaşmaların canlı olarak yaşatıldığı bölgelerden birisi de İç Anadolu’dur. Biz, buna örnek olması bakımından, geleneği yaşatan âşıklardan biri olan Püryanî’den söz edeceğiz. Asıl konuya geçmeden önce, Âşık Püryanî hakkında bilgi vermenin uygun olacağı kanaatindeyim....

ÂŞIK SEFİL SELİMÎ VE SON ŞİİRLERİ
Bahtiyarız ki, Sefil Selimî, sağlığında pek çok âşığın yaşayamadığı mutluluğu yaşamış nadir âşıklarımızdan birisidir. Çocukluğu ve gençliği hariç pek sıkıntı çekmemiştir. Yurt içinde ve yurt dışında epey yer dolaşmış, halktan saygı ve rağbet görmüştür. Asıl önemlisi, hakkında çok sayıda çalışma yapılmış olmasıdır....

ÂŞIK SEYİT YALÇIN RÖPORTAJ
Seyit Yalçın Sivas’ın önde gelen âşıklarındandır. Vefatından önce kendisiyle 17.05 1992 günü evimde bir sohbet etmiştim. O zaman bana anlattıklarını bu güne kadar yayınlama imkânım olmadı. Nasip bu güneymiş. Âşık biyografilerinde bu tarzdaki yazılar oldukça önemlidir....

ÂŞIK ŞENLİK KOLU
....

ÂŞIK ŞİİRİNDE AYAK VE RUHSATΒYLE FEHMİ GÜR’ÜN ORTAK AYAKLI ŞİİRLERİ
Âşıklık geleneğinde, ayak sözü ile, dörtlüklerin son mısralarındaki kafiye kastedilir. Bu kafiye ise, genellikle ilk dörtlüğün ikinci mısraında başlatılır. Şiiri meydana getiren dörtlüklerin ilk üç mısraları kendi aralarında kafiyelenirler. Hâlbuki ayak, bunlardan bağımsız olarak dördüncü mısralar arasında bir kafiye bütünlüğünü arz etmek durumundadır....

ÂŞIK ŞİİRİNDE AYAKLA İLGİLİ PROBLEMLER
Bilindiği gibi kafiye; şiirde, ortak sesi en az bir ses olmak üzere, mısralar arasında tesis edilen ses benzerliğidir. Benzerlik, sadece kafiye ile sağlanabileceği gibi, genellikle kafiyeli söze redif dediğimiz ve aynen tekrarlanan ek yahut kelimelerin dahil edilmesiyle de sağlanabilir....

ÂŞIK ŞİİRİNDE AYETLEMELER
......

ÂŞIK ŞİİRİNDE DEĞİŞMELER VE SÜREKLİLİK SEFİL SELİMİ ÖRNEĞİ
Şiire, biraz önce adını zikrettiğimiz Çoban Mehmed’in yanında başlamıştır. Hitabeti ve irticalı de çok kuvvetlidir. Saz çalmayı kendi kendine öğrenen Sefil Selimi’nin sazdaki ustalığı, teknik açıdan çok iyi değildir. Ancak ezgileri orijinaldir. Kendisine has bir müzikle icra ettiği yüz kadar parçası vardır....

ÂŞIK ŞİİRİNDE KAFİYE VE REDİF
Redif için esas olan bir husus vardır ki o da -tanımda da belirttiğimiz gibi- redifin kafiyeden sonra gelecek olmasıdır. Şöyleki; bazı şairler dize başlarında, aynı kelimelerin tekrarına yer verirler. Bu tekrar kelimelerini, redif olarak görmek hata olur. O vakit hem dize başında hem de dize sonunda olmak üzere iki redif ortaya çıkar ki, bu da redif kavramına ters düşer ve konuyu iyice...

ÂŞIK ŞİİRİNDE KARI-KOCA BAĞLAMINDA SEVGİ, HASRET VE GEÇİMSİZLİK
Âşık edebiyatında hemen her konuda şiir vücuda getirmiş olan âşıklar, bu konuda da kayıtsız kalmamışlar, zaman zaman duygularını, tavırlarını, düşüncelerini şiire yansıtmışlardır. Ne var ki bugüne kadar bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Geniş bir çalışma konusu olan eş ilişkileri konusuna,...

ÂŞIK ŞİİRİNDE ŞEKİL VE TÜR MESELESİ
......

ÂŞIK TALİBÎ COŞKUN
Talibî’nin ismini, dedesi Hacı Hasan Hüseyin koymuştur. Yoz tüccarlığı yapan dedesi, Haymana’dan Sivas’a dönerken yolu, Hacıbektaş’a uğramıştır. Halkın büyük sevgi ve yardımından etkilenip orada “torunu olduğunda adını Hacı Bektaş koyacağı” na dair kendi kendine söz vermiştir. Sivas’ a döndükten sonra Talibî, doğmuş, o da verdiği sözü...

ÂŞIK TALİBÎ COŞKUN’UN SEYAHAT DESTANLARINDA KAYSERİ VE YÖRESİ
Talibî, XX. yüzyılın önde gelen âşıklarındandır. 1898’de Sivas’ın Altınyayla ilçesinde doğmuştur. Asıl adı Hacı Bektas’tır. Babası, Mustafa, annesi de Taslıhüyük köyünden Seyitler sülâlesinden Meryem’dir. On üç yasındayken babası, Birinci Dünya Savasında tifo hastalıgına yakalanmış...

ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE İSTANBUL
Âşıkların İstanbul’u ele alışları farklı sebeplere dayanır ve âşıkların her biri İstanbul konusuna farklı tarzda yaklaşır. İstanbul mihveri etrafında oluşan düşünce, niyet, inanç, tavır ve kanaatler bir bakıma bir şehrin anatomisi hükmündedir. Meselenin kültürel, iktisadi boyutları yanında sosyal psikoloji cephesi de vardır. Temayül, kanat ve düşünceler, halkbilimine ve tarihe sosyolojiye ışık tutacak niteliktedir....

ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE İSTANBUL
Âşıkların İstanbul’u ele alışları farklı sebeplere dayanır ve âşıkların her biri İstanbul konusuna farklı tarzda yaklaşır. İstanbul mihveri etrafında oluşan düşünce, niyet, inanç, tavır ve kanaatler bir bakıma bir şehrin anatomisi hükmündedir....

ÂŞIK VEYSEL
İki gözü de görmeyen âşık, günlerini babasının Ortaköy’deki Mustafa Abdal tekkesinde kendisine aldığı üç telli kırık sazla geçirmeye başlamıştır. Önceleri çok acemi olması, başkaları gibi saz çalamaması şevkini kırmış, ancak babasının ısrarıyla ve kendisinin de yavaş yavaş saza hâkim olmasıyla, sonraki seneler iyi saz çalan bir usta olmuştur....

ÂŞIK VEYSEL
......

ÂŞIK VEYSEL KONUSUNDA DR: DOĞAN KAYA İLE YAPILMIŞ RÖPORTAJ
Musa Tektaş: Hocam!. Âşık Veysel, XX. yüzyılın en büyük halk şairlerinden birisi. Bu konuda makale, tez ve kitap gibi pek çok çalışma yapıldı....

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7

Arama Bağlantılar İletişim Ziyaretçi Defteri
Ana Sayfa| Anonim Ürünler| Âşık Edebiyatı| Belgeler-Ödüller| Biyografik Yazılar| Destan| Dinî-Tasavvufî Edebiyat| Doğan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fıkra| Fotoğraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tanıtım| Kitap Sunuş| Türkü| Yakınları|
© Copyright 2009 Doğan Kaya - Site içindeki bilgileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz.