Anonim Ürünler
Âşık Edebiyatı
Belgeler-Ödüller
Biyografik Yazılar
Destan
Dinî-Tasavvufî Edebiyat
Doğan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoğraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tanıtım Yazıları
Kitaplara Sunuş Yazıları
Türkü
Yakınları
Doğan Kaya Armağanı
 
BİYOGRAFİ

Doğan Kaya

Dr. Doğan KAYA1952 Mayısında Sıvas’ın Acıyurt köyünde doğdu. Sivas’ta Dört Eylül İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Sivas Lisesini bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne girdi (1970). 1974’te bu bölümden mezun oldu. Anadolu’nun muhtelif liselerinde sekiz yıl öğretmenlik yaptı. Askerlik hizmetini yedek subay olarak Kırklareli’nin Vize ilçesinde yerine getirdi. 1983’te Cumhuriyet Üniversitesine Halk Edebiyatı Uzmanı olarak girdi. 1988’de C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansını, 1991’de G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını yaptı. 34 yıl bu üniversitede öğretim üyesi olarak çalıştı. 8 Ocak 2018 günü Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi iken emekli oldu. Halen Sivas'ta yaşamaktadır.2002-2003 öğretim yılında Bişkek’te Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. İLESAM, Türkiye Yazarlar Birliği ve Folklor Araştırmaları Kurumu üyesidir. Yazar şair Ayşe Benek Kaya ile evli olan Kaya’nın Sibel, Zeynep Aslıhan ve Tâhâ Tuna adında üç çocuğu vardır.Kaya, yayın hayatına 1972 yılında Türk Folklor Araştırmaları (İstanbul) dergisinde başladı. 1984’ten itibaren alanı ile ilgili olarak 100’den fazla millî ve milletlerarası kongre ve bilgi şölenine katıldı. 205 lisans, 20 tane de Yüksek Lisans tezi yönetti. Âşık Edebiyatı ile ilgili dokuz kitaba Takdim yazısı yazdı. Âşık tarzında şiirler yazdı ve bu şiirlerin çoğunda Mahcubî mahlasını kullandı. Ayrıca Atatürk Kültür Merkezinin hazırladığı Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisine, Türk Dünyası Edebiyatı Tarihine ve Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğüne yüzden fazla ansiklopedi maddesi yazdı.Çalışmalarından dolayı muhtelif yıllarda çeşitli kurum ve kuruluşlarca 9 ödül aldı.Bugüne kadar Türk Halkbilim ve Türk Halk Edebiyatı konularında 316 makalesi ve 58 kitabı yayımlandı. Kaya, millî ve milletlerarası toplantılarında 100’den fazla bildiri sundu. Muhtelif yıllarda şu ödülleri aldı:
  1. 1991 yılında Folklor Araştırmaları Kurumu tarafından, "İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü-91"

  2. 2001 yılında Motif Halk Oyunları Eğitim Derneği Gençlik Kulübü tarafından “Halkbilimi Araştırma ve Hizmet Ödülü”,

  3. 2006’da Kayseri Sağlık Eğitim Enstitüsünce verilen “2006 Türklük Bilimine Hizmet Ödülü”,

  4. 2008’de de Şarkışla Âşık Veysel Halk Kültürü Araştırma, Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi tarafından “Âşık Veysel Halk Kültürüne Katkı Ödülü”nü aldı.

  5. 2010 Osmaniye Folklor Araştırma Derneği tarafından verilen Türk Kültürüne Hizmet Ödülü ve nihayet

  6. 9 Nisan 2011 günü Sivas Hizmet Vakfı tarafından verilen Sivas Folkloruna Hizmet Ödülü,

  7. 17 Haziran 2012 günü Kars Belediyesi Dede Korkut Ödülü,

  8. 10 Aralık 2016 Halk Kültürlerini Araştırma Derneği (HKAK), Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü,

  9. 19 Şubat 2017 TROYA Folklor Araştırmaları Derneği, Pertev Naili Boratav-Halkbilim Ödülünü aldı. KİTAPLARI:1. Âşık İsmetî, Sivas, l984, Esnaf Matbaası, 200 s.2. Ruhsatî'nin Uğru ile Kadı Hikâyesi, İstanbul, l985, Erenler Matbaası Anadolu Sanat Yayınları , 40 s.3. Şairnameler, Ankara, l990, T.C. Kültür Bakanlığı HAKAD Yayınları : l28, Halk Edebiyatı Dizisi: 24, Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu Matbaası, 102 s. (Doğan Kaya, Şairnameler, Salkımsöğüt Yay., Erzurum, 2009, s. 336 s.)4. Âşık Ruhsatî Bibliyografyası, Ankara, l992, T. C. Kültür Bakanlığı  HAGEM Yayınları : l80, Biyografiler-Bibliyografyalar Dizisi: 28, Sistem Ofset, 47 s. ( Türk Halk Şairleri Bibliyografyaları : l2, Ali Abbas ÇINAR, Âşık Kâtibî Bibliyografyası ve Yrd. Doç. Dr. Ali Berat ALPTEKİN- Yrd. Doç. Dr. Esma ŞİMŞEK, Posoflu Âşık  Müdamî Bibliyografyası ile birlikte.)5. Mahmut ile Nigâr Hikâyesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma ,  Ankara, l993, T.C. Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları: l87, Halk Edebiyatı Dizisi: 42, Ceylan Matbaacılık Sanayi ve LTD. ŞTİ, l74 s.6. Âşık Minhacî, Sivas, l994, Dilek Matbaası, 80 s. (II. Baskı Sivas 2006, 94 s.)7. Sivas'ta Âşıklık Geleneği ve Âşık Ruhsatî, Sivas, l994, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No: 55, Dilek Matbaası, 635 s. (Bu kitap sonraki yıllar ikiye bölünerek tekrar basıldı: Âşık Ruhsatî, Sivas, 1999, Sivas Belediyesi Yay., Dilek Matbaası, XVI+494 s. / Sivas’ta Âşıklık Geleneği, Sivas, 1998, Dilek Matbaası, 132 s.)8. Âşık Sefil Selimî-Çobanın Can Pınarı, Sivas, 1996, Dilek Matbaası, 240 s.9. Âşık Zakirî, Sivas, 1996, 80 s.10. Sızırlı Âşık Hasan (Coşarî), Sivas, 1997, Dilek Matbaası, 136 s.11. Acıyurtlu Halk Şairleri, Sivas, 1999, Acıyurt Köyü Derneği Yay12. Anonim Halk Şiiri, Ankara, 1999, AKÇAĞ Yayınları, XVIII+672 s. (II. Baskı Ankara, 2002, III. Baskı 2014 800 s.)13. Âşık Ruhsatî, (1999, 2005, 2010, 2012, 2013),14. Halk Hikâyeleri-1 (M. Sabri KOZ ile birlikte), İstanbul, 2000, Kitabevi Yay.,  314.15. Âşık Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul, 2000, Kitabevi, 472 s.16. Folklorumuzda Beddua Söyleme Geleneği ve Türk Halk Şiirinde Beddualar, AKM Yayını, Ankara, 2001, XVI+282 s.17. Bir Dastan Kehramanı Mehrali Bey, Bakı, 2001, 50 s.18. Sivas’ta Bıçakçılık, Sivas, 2002, SİSKAV Yay., 64 s.19. Çamşık Ozanları, Ankara, 2002, Hüseyin Abdal Derneği Yay., 226 s.20. Halkbilim Araştırmaları, İstanbul, 2002, Kitabevi, 720 s.21. Âşık Edebiyatına Giriş, Bişkek, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yay., 2003, 228 s.22. Yaşnameler, Ankara, 2004, AKÇAĞ Yay., 424 s.23. Âşık Veysel, Sivas Valiliği Yayınları, Sivas , 2004, 410 s.24. Âşık Talibî Coşkun, Sivas Belediyesi Yayınları, Sivas, 2005, XVI+432 s.25. Âşıkların Diliyle Sivas, Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Sivas, 2006, 318 s.26. Türk Dünyası Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Kavramları ve Terimleri Sözlüğü, Ankara, 2007, AKÇAĞ Yay., 822 s. / II. Baskı, Ankara, 2010, AKÇAĞ Yay., 830 s. III. Baskı AKÇAĞ Yay.,898 s.27. Sivas Halk Şairleri, Cilt I, Sivas, 2009, Sivas Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1000 Temel Eser Yayınları, Yayın No: 10, s. 588 s.28. Sivas Halk Şairleri, Cilt II, Sivas, 2009, Sivas Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1000 Temel Eser Yayınları, Yayın No: 10, s. 514 s.29. Sivas Halk Şairleri, Cilt III, Sivas, 2009, Sivas Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1000 Temel Eser Yayınları, Yayın No: 10, s. 660 s.30. Sivas Halk Şairleri, Cilt IV, Sivas, 2009, Sivas Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1000 Temel Eser Yayınları, Yayın No: 10, s. 528 s.31. Sivas Halk Şairleri, Cilt V, Sivas, 2009, Sivas Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1000 Temel Eser Yayınları, Yayın No: 10, s. 602 s.32. Şarkışlalı Âgâhî, Sivas, 2009, Vilâyet Yayınları, s. 88 s.33. Yunus Emre ve Seçme Beyitler Sivas, 2009, Vilâyet Yayınları, s. 40 s.34. Kaya Çiçekleri Sivas, 2010, Vilâyet Yayınları, s. 132 s.35. Sivas Halk Oyunları Halk Oyuncuları Davul ve Zurna Sanatçıları, Sivas, 2011, Vilâyet Yayınları, 340 s.36. Sözlük Destanlar, Sivas, 2011, Vilâyet Yayınları, 158 s.37. Çöm Çöm Çömelek-Sivas Çocuk Oyunları, İstanbul, 2011, Kitabevi yayınları, Sivas Kitaplığı, Yayın No: 7, 242 s.38. Sivas’ta Yatırlar ve Ziyaret Yerleri Sivas, 2012, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 492 s.39. Âşık Şenlik’in Lâtif Şah ile Mihriban Sultan Hikâyesi Sivas, 2012, Vilâyet Yayınları, 224. S.40. Âşık Şenlik’in Selman Bey ile Turnatel Hanım Hikâyesi, Sivas, 2013, Vilâyet Yayınları, s. 164 s.41. Âşık Şenlik’in Sevdekâr ile Gülenaz Hanım Hikâyesi Sivas, 2013, Vilâyet Yayınları, s. 134.42. Kırgız Destanları Erzurum, 2015, Salkım Söğüt Yayınları, Yayın No: 200. 254 s.43. Tür ve Şekil Penceresinden İhlasî’nin Şiirleri, Vilayet Kitabevi, Sivas, 2016, 240 s..44. Gelenekten Geleceğe Sivas’ta Müzik (2017), Odan Kalkınma Ajansı-Sivas Belediyesi Yay., Sivas, 2017, 74 s.45. Köroğlu ve Tokat-Çamlıbel, Çamlıbel Belediyesi Yay., [Ankara], 2018, 126 s.46. Âşık Derdimend Ana (Serhat Sabri Yılmaz ile)(2019) (Kangal Belediyesi Yay., Sivas, 2019, 228 s.47. Şiir Vadisinde Altınay, Sivas Valiliği Yay., Sivas, 2019, 240 s.48. İnanç Kültürümüzde ve Âşık Edebiyatında “Aşk Olsun”, Sivas, 2019, 103 s.49. İnanç Kültürümüzde ve Âşık Edebiyatında “Ayetlemeler”, Sivas, 2019, 101 s.50. Sivaslı Âşıkların Kıbrıs Konulu Şiirleri, Sivas, 2019, 150 s.51. Âşık Edebiyatında Satranç, Sivas, 2019, 100 S.52. Âşık Şiirinde Sicilleme, Sivas, 2019, 133 S.53. Âşık Edebiyatında Esnaf ve İş Destanları, Sivas, 2019, 190 s.54. Esmehan, 2020, 80 s.55. Tahir ile Zühre, 2020, 70 s.56. Yaralı Mahmut ile Mahbub Hanım (2020), 46 s.57. Türkülerdeki Yanlışlıklar, 2020, 74 s.58. Ali Rıza Öge’nin Şiirler Mecmuası, 2020, 107 s.
ANSİKLOPEDİLERDE DOĞAN KAYA

ANSİKLOPEDİLERE YAZDIĞI MADDELER

DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞI LİSANS TEZLERİ

DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞI YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

DOĞAN KAYA HAKKINDA YAZILANLAR

DOĞAN KAYA İLE RÖPORTAJ-MÜLAKAT

HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

HAZIRLADIĞI TEZLER

KATILDIĞI KONFERANS-SEMPOZYUM-KONGRELER

KİTAPLARININ KÜNYELERİ

KİTAPLARININ TANITIMLARI

MUHTELİF KİTAPLARDA DOĞAN KAYA’YA TEŞEKKÜRLER

YAZILARI


Arama Bağlantılar İletişim Ziyaretçi Defteri
Ana Sayfa| Anonim Ürünler| Âşık Edebiyatı| Belgeler-Ödüller| Biyografik Yazılar| Destan| Dinî-Tasavvufî Edebiyat| Doğan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fıkra| Fotoğraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tanıtım| Kitap Sunuş| Türkü| Yakınları| Doğan Kaya Armağanı|
© Copyright 2009 Doğan Kaya - Site içindeki bilgileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz.