Anonim Ürünler
Âşık Edebiyatı
Belgeler-Ödüller
Biyografik Yazılar
Destan
Dinî-Tasavvufî Edebiyat
Doğan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoğraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tanıtım Yazıları
Kitaplara Sunuş Yazıları
Türkü
Yakınları
Doğan Kaya Armağanı
 

ADİL SULTAN DESTANI
Adil Sultan destanı, tarihi olaylar üzerine kurulmuş bir destandır. Destanda yiğit ve yakışıklı Kırım Kalgayı (Şehzadesi) Adil Giray'ın yetişmesi, özellikleri, Farslarla yaptığı savaşlar sırasında, Molla Hasan mevkiinde Farslara esir düşmesi (30. XI. 1578), daha sonra Kahkaha Kalesinde öldürülmesi konu edilmiştir....

AHMET HARAMİ DESTANI
Dil, halkbilim ve edebiyat açısından önem arz eden hikâyenin tamamı 816 beyittir. Konusu aşktır. Eserin asıl ismi destan olmakla beraber, eser muhteva yönü ile bugünkü anlamda destandan ziyade halk hikâyesi hüviyeti gösterir. Bazı bölümlerde vakanın Türklerin bulunduğu...

ALPAMIŞ DESTANI
Eski Oğuz destanlarındandır. İlk defa 1939 yılında Bahşılardan derlenmiştir. Destan iki kısımdan ibarettir. Nazımla nesrin içiçe olduğu ananevî Türk destanlarındandır. XVI. yüzyılda şekillenen bu destan on altı kavmin birleşmesinden ortaya çıkan Kongrat kabilesinin hayatını aksettirir. Kongrad kabilesi önceleri Aral gölü kenarında yaşıyordu....

Anadolu'da Köroğlu Kolları
Anadolu'da anlatılan 60 Köroğlu Kolu tanıtılmıştır. ...

ÂŞIK EDEBİYATINDA SÖZLÜK DESTANLAR
....

BATTAL GAZİ DESTANINDA DEYİMLER
Türk Halk Edebiyatı’nın kaynakları söz konusu edildiğinde ilk akla gelenler maddî kültür kaynakları ile sözlü ve yazılı eserlerdir. Sözlü kaynaklar, folklorik bilgileri nesilden nesile aktaran kaynak kişilerdir. Yazılı eserlerin ise çeşitleri çoktur. Menakıpnâmeler, velaâyetnâmeler...

BATTAL GAZİ DESTANINDAKİ BELDELER VE TABİAT
Tarih boyunca dünya milletleri arasında önemli bir yere sahip olan Türk milletinin en karakteristik vasıflarından biri, çeşitli varlıklar, olaylar, mefhumlar karşısındaki tavrı ve bunlara verdikleri isimdir. Nitekim Türkler, yüzyıllar boyunca iskân ettikleri bölgelerde dağ, ova, nehir, kuyu, kaya, taş, dere, tepe, kışla, harabe ve höyüklere çeşitli...

BİR CÖNK YEDİ DESTAN
......

BİR ŞAİR, İKİ DESTAN
....

ÇORA BATIR DESTANI
Çora adında iki kahramanın varlıgı bilinmektedir. Birisi; yukarıda söz ettigimiz tarihi hüviyete sahip olan ve halkın nefretini kazanmıs olan Çora Mirza'dır. Tarihi vasfa sahip Çora Batır, l532'de Safa Giray'ın Kırım'dan kovulması sırasında etkili olmus bir isimdir. 1545 yılında Kazan'ın...

DEDE KORKUT
......

DEDE KORKUT HİKAYELERİNDEN 'BEGİL OGLI EMRENÜN BOYI'NIN TAHLİLİ'
Üç yüz altmıs altı alp ava binse, kanlu geyik üzerine yorıyıs olsa, Begil ne yay kurar idi, ne oh atar idi, buganun sıgınun boynına atar idi, çekip turgurur idi. Aruk olsa kulagın deler idi ayda bellü olsun diyü, amma semüz...

DEDE KORKUT’TA TÜRK DESTANLARI VE HALK HİKÂYELERİNDE “OĞUZ UYKUSU”
......

DESTAN ŞAİRİ SÜLEYMAN SAĞCI
......

HALK EDEBİYATINDA YEMEK DESTANLARI
Halk Edebiyatında önemli yere sahip olan destanların oldukça çeşitli konuları vardır. Hata diyebilir ki, âşıklarımız, hemen her konuda destan söylemiştir. Yemek destanları da bunlardan birisidir. Yemek destanları, ihtiva ettiği yemek çeşitleri ve buna bağlı gıdalar ile birlikte...

'İÇ OĞUZA TAŞ OĞUZ ASİ OLUP BEYREK ÖLDÜĞÜ BOYI'NIN TAHLİLİ
Bilindiği gibi Dede Korkut Kitabında on iki hikâye vardır. Biz bu çalışmamızda sonuncu hikâye olan “İç Oğuza Taş Oğuz asi Olup Beyrek Ölügi Boyı”nı tahlil etmeye çalışacağız. Temas edeceğimiz konuların başlıcaları şunlardır....

KIRGIZLARIN SON BÜYÜK MANASÇISI SAYAKBAY KARALAYEV
Sayakbay (1894-7 Mayıs 1971), Manas, Semetey, Seytek ve onların devamı olan Kenen, Alımsarık, Kulansarık destanlarının tamamını bilen ve XX. yüzyılda Kırgızların yetiştirdiği en büyük destancıdır. Uzmanlar onu XX. Asrın Homeros’u olarak nitelendirmiştir. Gerek Manas gerekse...

KIRGIZLARIN YAŞAYAN DÖRT BÜYÜK MANASÇISI
Muhtar Avezov’a göre Karakol Mektebi ve Narın Mektebi olmak üzere iki Manas mektebi vardır. Sayakbay Karalayev birincinin, Sagımbay Orozbakoğlu ise ikincisinin temsilcisidir. Ancak Rahmatullin Manasçıları bölgelerine göre dört gruba ayırmıştır. Bunlar; Çüy, Isık Göl, Tyan Şang ve Güney bölgesidir....

KÖROĞLU KOLLARININ YENİ VARYANTLARI
İşte Köroğlu Destanı da edebiyatımızda Kitab-ı Dede Korkut, Alpamış, Tahir ile Zühre, Âşık Garip, Arzu Kamber gibi kendisine geniş bir coğrafyada yaşama imkânı bulmuş eserlerimizden birisidir. Bu eserler asırlar boyunca halkımızı bir yandan eğlendirmiş ve bir yandan da içinde taşıdığı kültür öğeleriyle eğitmiştir. Halk hikâyeleri, bir bakıma...

KÖROĞLU’NUN CÜNUN VE GÜRÜN BEYİ KOLU
......

Sayfalar: 1 2

Arama Bağlantılar İletişim Ziyaretçi Defteri
Ana Sayfa| Anonim Ürünler| Âşık Edebiyatı| Belgeler-Ödüller| Biyografik Yazılar| Destan| Dinî-Tasavvufî Edebiyat| Doğan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fıkra| Fotoğraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tanıtım| Kitap Sunuş| Türkü| Yakınları| Doğan Kaya Armağanı|
© Copyright 2009 Doğan Kaya - Site içindeki bilgileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz.